Rreth Nesh

Home > Rreth nesh > Organet drejtuese

KËSHILLI I ADMINISTRIMIT

Është organi qëndror i shoqërisë administruese, i cili ka për detyrë të kontrollojë dhe mbikëqyrë në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e politikave tregtare dhe zhvillimin e biznesit të shoqërisë administruese. Ky organ do të kujdeset që shoqëria administruese të respektojë ligjet në fuqi, standardet e kontabilitetit dhe ato financiare si dhe të miratojë politikat financiare, të investimit, prospektin, etj.

Këshilli i administrimit ka në përbërje pesë anëtarë si më poshtë:

 

Z. Armand Muharremi: Kryetar i Këshillit të Administrimit

Z. Muharremi, aktualisht në pozicionin e Drejtorit të Divizionit të Financës së Bankës Amerikane të Investimeve ka një eksperiencë të gjerë në sektorin bankar, të taksave dhe të auditit. Z. Muharremi filloi karrierën e tij me KPMG Shqipëri si auditor, dhe shumë shpejt u promovua si Supervizor i Auditit. Ai vazhdoi karrierën e tij në Auditim në bankën “Societe Generale”, Shqipëri në vitin 2004 në pozicionin e Drejtuesit të Kontrollit të Brendshëm dhe më vonë në pozicionin e Drejtuesit të Divizionit të Financës.  Z. Muharremi vijoi karrierën e tij në Audit dhe Financë me Ernst & Young (2009 – 2011) dhe me ”Crédit Agricole”, Shqipëri që prej vitit 2011 si Drejtor i Divizionit të Financës. Eksperienca e tij e gjatë në sistemin bankar në Shqipëri është një avantazh i madh për Grupin Financiar ABI. Z. Muharremi është diplomuar nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë në degën “Menaxhim Biznesi” në vitin 1998.

Znj. Teuta Çinari: Nën-Kryetare e Këshillit të Administrimit

Znj. Çinari, aktualisht mban pozicionin e Drejtores së Departamentit të Thesarit pranë Bankës Amerikane të Investimeve. Ka një eksperiencë 20 vjeçare në sektorin Bankar, specifikisht në profilin e administrimit të produkteve të Thesarit e gjithashtu në hartimet dhe aplikimet e politikave të ndryshme të lidhura me profilin, si ajo e investimeve, likuiditetit, normave të interesit, vlerësimit të titujve etj.
Znj. Çinari është drejtuese/koordinuese në marrëdhëniet mes Bankës dhe Bankës së Shqipërisë në proceset e licencimeve apo zgjerimit të licencave të veprimtarive të fushës së Thesarit e më gjerë.
Znj. Çinari është licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare si Broker në Tituj dhe është Broker i autorizuar nga Bursa Shqiptare e Titujve.
Znj. Çinari është diplomuar në vitin 2001 nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë në degën “Ekonomiks - Statistikë e aplikuar”.

 

Znj. Brikena Hoxha: Anëtare e Këshillit të Administrimit

Znj. Hoxha ka eksperiencë të gjerë në të drejtën publike dhe private në SHBA ku ka punuar si avokate në studio ligjore prestigjioze për çështje gjyqësore në lidhje me instrumenta financiare, krimin ekonomik, kontrata dhe shoqëritë (2005 – 2009). Në Shqipëri e Kosovë ka punuar me organizata ndërkombëtare duke dhënë konsulencë në hartimin e legjislacionit ekonomik, të drejtën administrative, në çështje gjyqësore etj. Znj. Hoxha është e licensuar dhe pranuar avokate në Dhomën e Avokatisë së Shtetit të New York-ut, SHBA. Që prej Tetorit 2015, ajo punon si Drejtore e Departamentit Ligjor, në Divizionin Ligjor dhe të Përputhshmërisë së Bankës Amerikane të Investimeve SHA. Znj. Hoxha është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë në 2001 dhe zotëron një Master në Drejtësi (LL.M.) nga Universiteti i “Columbia”, Fakulteti i Drejtësisë, New York, SHBA (2003).

 

Z. Redi Hakani: Anëtar i Këshillit të Administrimit 

Z. Hakani mban pozicionin e Administratorit të Përgjithshëm në Shoqërinë Administruese të Sipërmarrjes së Investimeve Kolektive “ABI Invest”. Ka një eksperiencë 15 vjeçare në sektorin Bankar, fillimisht në Kontabilitet dhe më pas në profilin e Thesarit. Më së fundmi, Supervizor i Sektorit të Menaxhimit të Aktiv-Pasiveve në Bankën Amerikane të Investimeve Sha. Ndër detyrat e përgjegjësitë kryesore, vend të rëndësishëm ka zënë veprimtaria me letrat me vlerë, më konkretisht investimet, monitorimi i impakteve në portofol të investimeve, aplikime të provave të rezistencës në terma likuiditeti e të normave të interesit, analiza të ecurive të normave të interesit, analiza produktesh, kërkim/analiza tregu, monitorim treguesish të brendshëm etj.

Z. Hakani është diplomuar në vitin 2005 nga Universiteti i Tiranës, në degën “Financë”.

Z. Hakani është licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare si Broker në Tituj.

 

ADMINISTRATORI

Administratori i shoqërisë është njëkohësisht edhe anëtar i Këshillit të Administrimit. Ai drejton dhe organizon aktivitetin e shoqërisë administruese, harton dhe i propozon Këshillit të Administrimit të gjitha proçedurat dhe rregulloret e brendshme, përfaqëson shoqërinë me palët e treta dhe siguron që ushtrimi i veprimtarisë së shoqërisë është në përputhshmëri të plotë me kuadrin ligjor dhe rregullator.

Z. Redi Hakani – Administrator i Përgjithshëm