Kuadri Ligjor

Home > Kuadri ligjor > Ligjet

Kuadri Ligjor

Ligji nr.56/2020 datë 30.04.2020 “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.

Ligji nr.62/2020 datë 14.05.2020 ”Për Tregjet e Kapitalit”

Ligji nr.9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

 

Për më tepër ju lutemi vizitoni: Ligjet për Tregun e Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive - AMF