Kuadri Ligjor

Home > Kuadri ligjor > Rregulloret

Kuadri Ligjor

Rregullore nr. 156, datë 23.10.2020 "Për administrimin e riskut nga shoqëria administruese e Fondeve".

Rregullore nr. 133, datë 30.09.2020 "Mbi komunikimin me investitorët".

Rregullore nr. 112, datë 31.08.2020 "Për licencimin dhe rregullat shtesë të licencimit të shoqërive administruese tëFondeve, depozitarëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, licencimin dhe regjistrimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive të themeluara në Republikën e Shqipërisë".

Rregullore nr. 57, datë 29.03.2018 “Mbi transaksionet me palët e lidhura dhe/apo palët që i përkasin të njëjtit grup financiar”.

Rregullore nr. 21, datë 06.02.2018 “Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve”.

Rregullore nr. 154, datë 29.09.2016 "Mbi pezullimin e shitjes dhe shlyerjes së kuotave në Fondet e Investimeve".

Rregullore nr. 89, datë 27.06.2016 "Për kriteret dhe kërkesat për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe shoqërive administruese të fondeve të pensionit vullnetar".

Rregullore nr. 45, datë 30.06.2015 "Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve".

Rregullore nr. 96, datë 25.06.2014 "Për formën, llogaritjen dhe shumën e kapitalit që duhet të ketë detyrimisht shoqeria administruese eSIK”

Rregullore nr. 50, datë 21.03.2012 "Mbi rrethanat e veçanta për pagesën në tituj të kuotave të fondit të investimit".

Rregullore nr. 131, datë 06.10.2011 "Mbi kodin e sjelljes të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive".

Rregullore nr. 130, datë 06.10.2011 "Për regjistrin e investitorëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive".

Rregullore nr. 129, datë 06.10.2011 "Mbi procedurat, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e fondeve të investimeve".

Rregullore nr. 128, datë 06.10.2011 "Mbi procedurat dhe kërkesat shtesë për licencimin e depozitarit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive".

Rregullore nr. 127, datë 06.10.2011 "Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve".

Rregullore nr. 78, datë 29.06.2011 "Mbi përmbajtjen e rregjistrit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive".

Rregullore nr. 77, datë 29.06.2011 "Mbi përcaktimin e vlerës së aseteve të sipermarrjeve të investimit kolektiv dhe llogaritjen e vlerës neto të aseteve të tyre për kuotë ose për aksion".

Rregullore nr. 69, datë 26.05.2011 "Për autorizimin e individëve për shitjen e kuotave/aksioneve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike".


Për më tepër ju lutemi vizitoni: Rregulloret për Tregun e Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive - AMF